Wydrukuj to Strona

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania przez uczniów zwolnień z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu

(dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 843.).
 3. Statut Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu.

Procedura postępowania:

 1. O zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego decyduję podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 1. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego decyduję podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 1. Opinie lekarza, o których mowa odpowiednio w pkt.1 lub 2 załącza się do pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora szkoły.
 1. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 1. O zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują rodzice – w przypadku uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, składając podanie (odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2) do Dyrektora szkoły w sekretariacie szkoły, do którego załączają pisemną opinię lekarza.
 1. Podanie wraz z opinią lekarza, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lub 2 należy przedłożyć w szkole niezwłocznie po uzyskaniu opinii od lekarza, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od jej daty wystawienia przez lekarza.
 1. W przypadku złożenia podania z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 5, zwolnienie odpowiednio z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego, następuje z datą wystawienia opinii lekarskiej, z zastrzeżeniem pkt 8.
 1. W przypadku niezachowania 7 – dniowego terminu, o którym mowa w pkt 6, nie można uzyskać zwolnienia, o których mowa w pkt 1 i 2 z datą wsteczną powyżej 7 dni. W takiej sytuacji przyjmuje się jako datę ewentualnego zwolnienia datę wpływu podania do sekretariatu.
 1. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 14 dni od daty wpływu podania.
 1. Decyzję Dyrektora o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego należy odbierać w sekretariacie szkoły, a jej kserokopię załącza się do akt.
 1. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora szkoły do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 1. O zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia w sekretariacie szkoły
 1. W szkole prowadzi się rejestr zwolnień. Potwierdzenie odbioru decyzji kierowniczej dyrektora o zwolnieniu, jak w pkt 1 lub 2, potwierdza zainteresowany uczeń lub jego rodzice oraz odpowiednio wychowawca lub nauczyciel wychowania fizycznego.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.
 1. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa cały II semestr w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze, pod warunkiem , że liczba godzin wychowania fizycznego w I okresie przekraczała 50 % ogółu godzin dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 1. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach i pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego te zajęcia, z zastrzeżeniem pkt 18.
 1. W szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku i uzyskać zgodę np. na wychodzenie w tym czasie do domu, na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego lub w trakcie rozpatrywania wniesionego podania.
 1. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne.
 1. Składający oświadczenie, o którym mowa w pkt. 18 bierze za zwalnianego ucznia pełną odpowiedzialność prawną w czasie trwania zajęć, o zwolnienie z których się ubiega. Zwolnienie takie jest możliwe wyłącznie w przypadku pierwszych lub ostatnich godzin w planie lekcji ucznia. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy, którzy potwierdzają przyjęcie jej do wiadomości własnoręcznym podpisem na odpisie decyzji Dyrektora pozostającej rejestrze zwolnień.
 1. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma oznaczone w dzienniku lekcyjnym nieobecności usprawiedliwione.
 1. Wychowawcy poszczególnych oddziałów zapoznają uczniów z niniejszą procedurą do dnia 15 września danego roku szkolnego, natomiast rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym.
 1. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.
 1. Tracą moc dotychczasowe ustalenia w sprawie zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór podania o zwolnienie z określonych ćwiczeń fizycznych (PDF)
 2. Wzór podania o zwolnienie z udziału w zajęciach WF (PDF)
 3. Wzór oświadczenia o zapewnieniu opieki zwolnionemu uczniowi (PDF)

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/procedura-zwalniania-ucznia-z-zajec-wychowania-fizycznego/