Wydrukuj to Strona

Programy i Innowacje

PROGRAMY

„Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w polskim systemie edukacji”.

W ramach tego programu odbywają się w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne z podstawowych przedmiotów, wycieczki edukacyjne i wyjazdy do Mulicentrum. Trzy gabinety szkolne zostaną przekształcone w gabinety multimedialne (w 2011r.)- jest to projekt unijny tzw. e-szkoła, organizowany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Program „Tutor we wrocławskich gimnazjach”.

Jest to innowacja pedagogiczna dotycząca zajęć wychowawczo-opiekuńczych mających na celu indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów. Projekt finansowany przez Wydział Edukacji UM Wrocław.

Program wspierania zdolności uczniów

Pilotaż autorskiego programu nauczycieli szkoły.

„Gospodarcza dżungla”

Program promujący przedsiębiorczość wśród uczniów, finansowany przez Wydział Edukacji UM.

„Szkoła bez przemocy”

Ogólnopolski program wychowawczo-profilaktyczny.

Programy ekologiczne:

  • projekt Polskiego towarzystwa Bionatura „Bocian”,
  • edukacja ekologiczna w CEEiK w Myśliborzu, organizowany przez DZPK we Wrocławiu.

Autorski program wychowania fizycznego dla klas sportowych.

Bezpieczna szkoła

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Więcej

Promocja zdrowia

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie. Nasze gimnazjum od 10 lat należy do Wrocławskiej  Sieci Szkól Promujących Zdrowie.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

Więcej

Prewencyjne grupy wsparcia

Szkoła uczestniczy w programie „Grupy Prewencyjnego Wsparcia” .  GPW Gimnazjum nr 19 złożona jest z przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, kadry szkoły, parafii, rejonowego ośrodka pomocy społecznej. Zadaniem Grupy jest monitorowanie zagrożeń wśród młodzieży oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Z inicjatywy GPW wynikają różne formy indywidualnej pomocy uczniom zagrożonym demoralizacją, a także sposoby pracy z grupami młodzieży.

INNOWACJE

Być szkolnym dziennikarzem.

Innowacja pedagogiczna Gimnazjum Nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu 2011/2014.

 

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/programy/