Wydrukuj to Strona

Projekty unijne

W związku z uruchomieniem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego projektu pod nazwą “Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako organ prowadzący szkołę :

Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta

zgodnie z wymogami formalnymi wskazuję wymienioną szkołę do udziału w przedmiotowym projekcie.

„Dolnośląska e-Szkoła” – wyposażenie w najnowsze rozwiązania techniczne, co da możliwość kształtowania u uczniów umiejętności posługiwania się ICT w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.

Istotna dla szkół będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. Wzmocnieniem zasobów i możliwości realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi będzie Multicentrum zakupione i uruchomione w ramach tego projektu. W związku z założoną komplementarnością działań w ramach działania 9.4 POKL powstał projekt zapewniający szkolenia dla nauczycieli odpowiednie do pozyskanych przez szkoły nowych technologii

Działania projektu pozwolą osiągnąć określone cele edukacyjne zapisane również w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, które w pełni korespondują ze strategią wspólnotową oraz podobnymi dokumentami krajowymi. Generalnie zakłada się równość kobiet i mężczyzn w dostępie do niniejszego projektu, jednak ze względu na przytoczone wyżej zróżnicowania osiągnięć szkolnych w zależności od płci, zaplanowano stosowne preferencje przy poszczególnych formach wsparcia przewidzianych w projekcie. I tak dziewczęta, w proporcjach stosownych do efektów kształcenia uzyskiwanych przez poszczególne szkoły, uzyskają pierwszeństwo w dostępie do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT, a wskaźniki w tym względzie, średnio dla wszystkich szkół, wynieść powinny 60% dziewcząt, 40% chłopców. Odwrotne proporcje (60% chłopców, 40% dziewcząt) dotyczyć będą zajęć związanych z rozwojem pozostałych kompetencji kluczowych. Również tutoring opiekuńczy oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze obejmą w większym zakresie chłopców, gdyż wykazują oni, częściej niż dziewczęta, problemy w nauce oraz zagrożenia patologiami społecznymi. Zakłada się, że uzyskane rezultaty realizacji projektu w znaczącym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców uczestniczących w projekcie.

Realizacja szkolnych programów rozwojowych obejmuje szereg działań zaplanowanych przez rady pedagogiczne z uwzględnieniem celów i założeń wynikających z dokumentacji aplikacyjnej projektów, w których uczestniczy dana szkoła. Zaplanowano tutaj:

  • zajęcia pozalekcyjne w każdej szkole w wymiarze 4 godz. tyg., w tym co najmniej jedno koło zainteresowań dla 15 uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Będą to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, technologii informacyjno-komunikacyjnej
  • zajęcia pozaszkolne dla co najmniej 2 uczniów w ramach 25 kół pozaszkolnych (po 20 uczestników w kole pozaszkolnym w wymiarze 5 godz./tyg.)  realizujących międzyszkolne projekty edukacyjne.
    – 3 wycieczki dydaktyczne na terenie Dolnego Śląska
    – 3 wyjazdy do Multicentrum
    – wyjazdy x 3 godz.
  • opiekę  pedagogiczno-psychologiczną tutora w każdej szkole – 3 godz. tyg. Tutoring to metoda opierająca się na spotkaniu tutora z uczniem stwarzająca możliwości jego integralnego rozwoju: intelektualnego i psychologicznego. W celu indywidualizacji pracy zajęcia będą prowadzone w trzech grupach po cztery osoby raz w tygodniu. Tutoring jest metodą pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Efektem tutoringu jest wzrost odpowiedzialności uczniów za własny rozwój.

Każda szkoła będąca beneficjentem projektu prowadzi na platformie edukacyjnej mini portal edukacyjny.

Efektywną realizację powyższych działań zapewnią w szczególności nowoczesne technologie udostępniane szkołom w ramach komplementarnych projektów RPO, a zwłaszcza platforma edukacyjna, mobilne pracownie komputerowe. Ich dopełnieniem będzie wskazane wyżej centrum dydaktyczne Multicentrum zakupione w projekcie w ramach cross-financingu.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/projekty-unijne/