Wydrukuj to Strona

Regulamin klasy sportowej

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ
Gimnazjum nr 19 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu

pobierz plik PDF

I. Postanowienia ogólne

1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie klasysportowej.
2. Każdy rodzic i każdy uczeń klasy sportowej zobowiązany jest zapoznać się zniniejszym regulaminem.
3. Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu prowadzi klasę sportową na każdym poziomie nauczania wg zasad określonych w Statucie.
4. Klasa sportowa powoływana jest na poziomie klasy pierwszej i realizuje program sportowy do klasy trzeciej.
5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego oraz współpracę z klubem sportowym.
6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
7. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum.
8. Kandydaci do klasy sportowej powinni spełniać następujące warunki:

  • Zaliczyć ustalone przez komisję próby sprawności fizycznej.
  • Posiadać bardzo dobry stan zdrowia poświadczony świadectwem lekarskim (badania ważne na 6 miesięcy).
  • Przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczęszczanie do klasy o profilu sportowym.
  • Wykazać się dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu na świadectwie ze szkoły podstawowej.

9. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje dyrektor Gimnazjum na podstawie wyników prac komisji rekrutacyjnej.

10.Na wniosek nauczyciela-wychowawcy klasy sportowej dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy klasy sportowej. Nauczyciel/trener dokonuje oceny pod kątem przydatności ucznia do dalszego szkolenia sportowego (na podstawie testów sprawnościowych).
11.Uczeń może również zostać skreślony z listy klasy sportowej, gdy w związku z uczestnictwem w zajęciach sportowych osiąga bardzo niskie wyniki nauczania lub gdy jego zachowanie oceniane jest jako naganne.
12.W sytuacji skreślenia ucznia, który mieszka poza obwodem Gimnazjum nr 19, uczeń może zostać odesłany do szkoły obwodowej.

II. Prawa ucznia klasy sportowej

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu wynikające ze Statutu oraz Regulaminu Gimnazjum, a ponadto:
1. Ma prawo korzystać z pomocy wychowawców, nauczycieli i opiekunów grup sportowych w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności w pokonywaniu trudności w nauce.
2. Ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej (częstotliwość badań określają osobne przepisy).
3. Ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela/trenera z urządzeń i sprzętu sportowego szkoły.
4. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowany do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego podczas jego nieobecności.
5. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym jako „zawody sportowe”.
6. Uczeń klasy sportowej osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie na wniosek dyrektora szkoły i trenera może ubiegać się o indywidualny tok nauczania.

III. Obowiązki ucznia klasy sportowej

Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki ucznia wynikające z dokumentów szkoły takich jak Statut i Regulamin Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu, a ponadto ma obowiązek:
1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego.
zajęciach sportowych i posiadać strój sportowy stosowny do miejsca odbywania zajęć sportowych.
2. Godnie reprezentować Gimnazjum i Klub Sportowy podczas wszystkich imprez i zawodów sportowych, w tym organizowanych przez szkołę.
3. Uczestniczyć w organizowanych przez Klub Sportowy obozach sportowych.
4. Posiadać książeczkę zdrowia sportowca i poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej.
5. Dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki i in.), sprzęt sportowy, przybory i urządzenia wykorzystywane podczas szkolenia sportowego.
6. Wykonywać polecenia nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
7. Przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkowywać się regulaminowi tych obiektów.
8. Stosować się do regulaminów obozów i wycieczek oraz przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć i wyjazdów sportowych.
9. Długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim. W przypadku zwolnienia powyżej 30 dni przedłożyć zaświadczenie wydane przez lekarza przychodni sportowo-lekarskiej.
10.O przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i treningach poinformować wychowawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem.

IV. Postanowienia końcowe

1. Za szczególne osiągnięcia sportowe uczeń może być typowany przez trenera do nagrody dyrektora „Osobowość sportowa roku” Gimnazjum 19 we Wrocławiu przyznawanej na koniec roku szkolnego.
2. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższych ustaleń regulaminowych podczas zajęć, wyjazdu czy obozu sportowego przewiduje się kary zgodne ze Statutem i Regulaminem Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu.
3. O nałożeniu kar informowany jest wychowawca klasy, który niezwłocznie przekazuje informację rodzicom.
4. Regulamin wchodzi w życie od dnia przedstawienia zainteresowanym stronom.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/regulamin-klasy-sportowej/