Wydrukuj to Strona

Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO
w Gimnazjum nr 19 im. Herberta we Wrocławiu

(pobierz plik PDF)

I. Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – dalej zwane rozporządzenie o ocenianiu.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – dalej zwane podstawą programową.

II. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie warunków realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwości szkoły i potrzebami uczniów.

III. Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron, dyrektora, nauczycieli u uczniów, w procesie organizacji i realizacji projektu edukacyjnego.

IV. Postanowienia ogólne

1. Projekt edukacyjny

a) Efektywna i skuteczna metoda nauczania rozwijająca wśród uczniów zainteresowania, twórcze myślenie, uzdolnienia a zarazem samodzielność i umiejętności pracy w grupie.

b) Dwa rodzaje projektów:

 • badawczy – polega na zebraniu i usystematyzowaniu wiadomości o pewnych zagadnieniach,
 • działania lokalnego – polega na podjęciu akcji w środowisku lokalnym lub w szkole

2. Obowiązki ucznia

a) Jest zobowiązany wziąć udział w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym w drugiej klasie gimnazjum.
b) Może wziąć udział w więcej niż jednym projekcie w klasie pierwszej, drugiej bądź trzeciej.
c) Pracuje w zespole według wcześniej ustalonego planu w celu rozwiązania konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod.

3. Obowiązki wychowawcy

a) informuje uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego oraz przedstawia im kryteria oceniania,
b) pomaga uczniom rozpoznać ich zainteresowania oraz wybrać interesujący ich temat,
c) kontroluje czy wszyscy uczniowie w jego klasie biorą udział w co najmniej jednym projekcie i czy go kończą,
d) współpracuje z opiekunem projektu,
e) wystawia uczniowi ocenę z zachowania biorąc pod uwagę opinię opiekuna projektu,
f) przechowuje dokumentację związaną z projektem do czasu ukończenia przez ucznia szkoły gimnazjalnej.

4. Obowiązki opiekuna projektu

a) wypracowuje z uczniami instrukcję tworzenia projektu,
b) koordynuje prace według instrukcji,
c) informuje na bieżąco wychowawcę klasy o postępach uczniów biorących udział w jego projekcie,
d) ocenia efekty pracy według kryterium w WSO a następnie przekazuje je wychowawcy,
e) monitoruje, doradza i prowadzi konsultacje dot. projektu według ustalonego harmonogramu,
f) pilnuje terminów realizacji poszczególnych zadań,
g) razem z uczniami organizuje prezentację projektu,
h) określa liczebność grupy realizującej jego projekt (minimalna i maksymalna liczba uczniów),
i) określa ilość godzin potrzebnych do realizacji projektu,
j) organizuje spotkanie wstępne, na którym przedstawia projekt i zachęca do wzięcia w nim udziału.

5. Zespół ds. organizacji projektów

a) w skład zespołu wchodzą trzej nauczyciele powołani przez dyrektora szkoły, a na jego czele stoi koordynator projektów, który wyznacza członkom zespołu poszczególne zadania,
b) zadania zespołu:

  • czuwanie nad terminowością
  • kontrola realizacji projektów
  • ewaluacja projektu w gimnazjum

6. Organizacja

a) Czas trwania projektu powinien wynosić od 3 do 8 tygodni.
b) Zespół uczniów pracujących nad jednym projektem może liczyć od 3 do 6 osób.

c) Szkoła zobowiązuje się dla każdego ucznia zapewnić mu miejsce w projekcie.
d) Opiekun może nadzorować najwyżej 2 projekty i mieć pod opieką maksymalnie 12 uczniów.
e) Spotkania dotyczące projektu mogą odbywać się w ramach lekcji (jeśli zakres tematyczny pokrywa się z programem nauczania) lub w ramach konsultacji pozalekcyjnych, np. godziny KN.
f) Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani do pomocy nauczycielom i uczniom nad ich projektami.
g) Kalendarz

 • Bank projektów jest gotowy do 1 września każdego roku szkolnego.
 • Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2010/2011 termin zostaje przedłużony do 30 listopada 2010 r.
 • Do 15 września opiekun organizuje spotkania organizacyjne z uczniami i rodzicami
 • Koniec realizacji projektu nie później niż do 30 maja.
 • Prezentacja odbywać się będzie każdorazowo po skończeniu projektu lub w czerwcu

7. Struktura projektu

a) Wybór tematu

  • Tematy projektów
   • Tematy projektów edukacyjnych znajdują się w banku projektów. 
   • Mogą dotyczyć wielu zakresów tematycznych. 
   • Problematyka powinna być powiązana z programem nauczania oraz uwzględnić zainteresowania uczniów, ich potrzeby i możliwości.
   • Zgłaszane są przez nauczycieli (każdy nauczyciel musi obowiązkowo przygotować jedną propozycję tematu), uczniów lub instytucje zewnętrzne.
   • Wyboru tematu dokonuje uczeń samodzielnie, kierując się swoimi zainteresowaniami (oraz ewentualnie sugestiami wychowawcy). 
   • Lista tematów oraz informacje dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej szkoły, w bibliotece oraz w punkcie informacyjnym. 
  • Każdy projekt musi mieć swojego opiekuna. Opiekunem zostaje nauczyciel, który chce uruchomić własny projekt, bądź nauczyciel który został wybrany przez uczniów i wyraził zgodę na opiekę nad projektem.
  • W projektach międzyprzedmiotowych prace nad projektem koordynuje zespół nauczycieli na czele z przewodniczącym. 
  • W przypadku gdy na dany projekt jest więcej uczestników niż miejsc decyduje kolejność zgłoszeń 

b) Określenie celów projektu
Postawienie celu ogólnego a następnie określenie treści szczegółowych (kolejność czynności związanych z planowaniem i realizacją zadań)
c) Zawarcie kontraktu (załącznik nr 1) pomiędzy opiekunem projektu a uczniem

  • Określenie zobowiązań ucznia i opiekuna projektu • Spisaniem kontraktu zajmuje się opiekun projektu.
  • Kontrakt powinien zawierać:
   • Temat, 
   • Cele, 
   • Osoby realizujące projekt, 
   • Czas realizacji projektu, 
   • Zadania do wykonania dla poszczególnych osób, zespołów, 
   • Źródła informacji i formę realizacji, 
   • Terminy spotkań z nauczycielem, 
   • Sposób podsumowania i prezentacji, 
   • Czas i formę prezentacji publicznej, 
   • Kryteria oceny (WSO). 

d) opracowanie planu projektu i harmonogramu działań

  • Uczniowie określają pod kierunkiem nauczyciela szczegółowe zadania do realizacji czyli tzw. harmonogram działań, który powinien zawierać : 
   • Nazwę, rodzaj zespołu,
   • Szczegółowe zadania,
   • Osobę odpowiedzialną za realizację określonego działania,
   • Formę realizacji,
   • Czas prezentacji poszczególnych etapów pracy nad projektem,
   • Czas i formę prezentacji końcowej,
  • Zapoznanie uczniów z kryteriami i sposobem oceny projektu 

e) realizacja projektu powinna polegać na:

  • Zgodności z wcześniej przygotowanym harmonogramem. 
  • Zebraniu, analizowaniu i selekcjonowaniu informacji, wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz udokumentowaniu efektów działań w celu opracowania sprawozdania i zaprezentowania pracy całego zespołu. 
  • Monitoring pracy uczniów (konsultacje i spotkania). 
  • Za realizację projektu odpowiedzialny jest opiekun projektu. 

f) prezentacja projektu

  • forma prezentacji
   • projekt badawczy – wystawa, inscenizacje, gry dydaktyczne, foldery, twórczość literacka, gazetka, zawody, spotkania z interesującymi osobami itp. 
   • Projekt działania lokalnego – prezentacja jest możliwa bezpośrednio w miejscu działania a w szkole można zaprezentować np. zdjęcia,
  • biorą w niej udział wszyscy uczestnicy projektu,
  • powinna mieć wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie  powinni wziąć w niej udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście,
  • powinny być wykorzystane możliwe i dostępne środki dydaktyczne

g) ocena projektu 

  • kryteria oceny powinny być określone w kontrakcie i nie powinny ulegać zmianie w czasie trwania, 
  • ocenę wystawia opiekun projektu, powinna ona zawierać samoocenę ucznia,
  • opiekun przedstawia ocenę wychowawcy, który po jej uwzględnieniu wystawia ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego,
  • jeśli projekt lub jego część jest ściśle związana z programem danego przedmiotu dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów,
  • ocena udziału w projekcie kończy się stwierdzeniem ogólnym: uczeń uczestniczył lub nie uczestniczył w projekcie, 
  • na świadectwie wpisujemy nazwę projektu, 
  • zwolniony lub zwolniona ( przez dyrektora w szczególnym przypadku), 
  • WSO. 
  • Ocena projektu: 
   • obecność na spotkaniach z opiekunem, 
   • aktywność, 
   • stopień realizacji zadania, 
   • umiejętność pracy w grupie, 
   • inicjatywa i kreatywność, 
   • minimum: wypełnienie zadania, obecność na 50% spotkań z opiekunem.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/regulamin-projektu/