Wydrukuj to Strona

Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW

(pobierz plik pdf)

 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
 2. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceni kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika.
 3. Uczestników wycieczki obowiązuje posiadanie ubrania i obuwia dostosowanego charakteru wycieczki.
 4. Każdy uczestnik musi posiadać aktualną legitymacją szkolną.
 5. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 6. Zabronione jest narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych.
 7. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 9. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .
 10. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 11. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 12. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 13. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 14. W przypadku złego samopoczucia lub wystąpieniu problemów mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
 15. W dni powszednie miejscem zbiórki uczestników wycieczki jest wyłącznie szkoła. Opiekun wycieczki dopiero po sprawdzeniu listy obecności udaje się do celu wycieczki z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 16. Samodzielny powrót uczestników wycieczki jest dopuszczalny jedynie na podstawie pisemnych zgód rodziców, które musi posiadać opiekun.
 17. Wycieczka może dość do skutku wyłącznie wtedy gdy chęć uczestnictwa w niej wyrazi ponad 80 % uczniów klasy lub grupy.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 7. zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/regulamin-wycieczek/