Wydrukuj to Strona

Regulamin szkoły

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 19 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WROCŁAWIU

Pobierz plik PDF

§1
Uczeń

Uczniowie mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 • poszanowania swojej godności i dobrego imienia swojego i szkoły,
 • rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
 • rozwijania zdolności i zainteresowań,
 • udziału w organizowanych w szkole zajęciach dodatkowych organizowanych na zasadach powszechnej dostępności,
 • korzystania z dodatkowej pomocy nauczycieli w czasie konsultacji
 • przedmiotowych.

Uczniowie mają obowiązek:

 • przestrzegania prawa szkolnego (Regulamin szkoły, WSO, Statut Gimnazjum nr 19)
 • chronienia własnego życia i zdrowia, przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
 • stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły,
 • dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,
 • uczestnictwa w organizowanych przez szkołę uroczystościach i przyczyniać się do ich pomyślnego przebiegu.
§2
Samorząd Uczniowski

Uczniowie mają prawo do:

 • przedstawienia projektu regulaminu samorządu uczniowskiego poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie,
 • demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
 • pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu,

Uczniowie mają obowiązek:

 • traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne (zgodnie z regulaminem wyborów do samorządu)
 • respektowania uchwał władz samorządu.
§4
Lekcja

Uczniowie mają prawo do:

 • ·znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 • ·pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności,
 • wspierania uzdolnień i zainteresowań

Uczniowie mają obowiązek:

 • punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
 • aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
 • uzupełniania braków wynikających z absencji.
§5
Sala lekcyjna

Uczniowie mają prawo do:

 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
 • kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

Uczniowie mają obowiązek:

 • bezwzględnego przestrzegania regulaminu sal przedmiotowych,
 • pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
 • dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
 • niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub
 • pomocy dydaktycznych.
§6
Prace domowe

Uczniowie mają prawo do:

 • wyjaśnienia przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.

Uczniowie mają obowiązek:

 • starannego i systematycznego odrabiania prac domowych w wyznaczonych przez nauczycieli formach i terminach
§7
Zeszyt przedmiotowy

Uczniowie mają prawo do:

 • informacji o sposobie prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

Uczniowie mają obowiązek:

 • posiadania zeszytu na każdej lekcji,
 • starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
 • systematycznego uzupełniania notatek i zadań domowych,
 • okazywania zeszytu na każde życzenie nauczyciela.

§8
Procedury lekcyjne

Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00. W wyjątkowych sytuacjach,  wynikających z organizacji pracy szkoły, zajęcia mogą rozpoczynać się o godzinie 7.10, tzw. lekcji zerowej.

Ze względu na organizację pracy szkoły oraz bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli ustanawia się następujące procedury lekcyjne:

Wejście do klasy:

 • ·uczniowie ustawiają się przed klasą w zorganizowanej grupie zapewniającej bezpieczeństwo i porządek,
 • po wejściu do klasy wszyscy uczniowie stają przy ławkach i następuje powitanie,
 • uczeń spóźniony, czyli taki, który wchodzi po zamknięciu drzwi, zajmuje miejsce w ławce nie zakłócając toku lekcji, wyjaśnienia składa nauczycielowi po zakończeniu zajęć.

Zachowanie w czasie lekcji:

 • uczeń podczas lekcji nie ma prawa jeść, pić, żuć gumy, korzystać z telefonu komórkowego,
 • na ławce trzyma rzeczy, przybory szkolne wymagane przez nauczyciela przedmiotu,
 • podczas lekcji uczeń wyłącza wszystkie posiadane przez siebie urządzenia elektroniczne,
 • jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, witają go, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

Zakończenie lekcji:

 • lekcja kończy się na wyraźny komunikat nauczyciela, nie na dzwonek,
 • klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni, którzy wychodzą jako ostatni z sali.

Zastępstwa:

 • uczniowie zobowiązani są do przygotowania się do zapowiedzianego zastępstwa,
 • uczniowie mają obowiązek zapoznawania się ze zmianami na tablicy zastępstw,
 • przewodniczący zespołów klasowych są zobowiązani do powiadomienia wicedyrektora o sytuacjach, w których klasa nie ma opiekuna na zajęciach.

Pracownie przedmiotowe:

 • szczególne zasady zachowania w pracowniach: chemicznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej, laboratorium językowym, bibliotece i czytelni oraz w sali gimnastycznej określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.
§9
Procedury inne niż lekcyjne

Nieobecności:

 • rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia wyłącznie w zeszycie kontaktowym – formie dzienniczka ucznia, nie ma możliwości usprawiedliwiania telefonicznego i na kartkach,
 • uczeń zobowiązany jest do codziennego noszenia zeszytu kontaktowego i udostępniania go na każde polecenie nauczyciela, dyrekcji lub obsługi szkoły,
 • wszystkie nieobecności ucznia muszą być usprawiedliwione do 4 dni po powrocie ucznia do szkoły, w przeciwnym wypadku nieobecności będą nieusprawiedliwione,
 • usprawiedliwienie spóźnienia u nauczyciela powinno nastąpić zaraz po zakończonej lekcji, na którą uczeń się spóźnił lub pisemnie u wychowawcy w zeszycie kontaktowym,
 • ucznia może zwolnić z zajęć szkolnych wychowawca klasy, dyrektor, wicedyrektor. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców,
 • rodzice są niezwłocznie informowani przez wychowawców o każdej dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 3 dni),
 • uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania w tym czasie w czytelni,
 • uczeń, który przebywa w szkole przed planowanym rozpoczęciem zajęć, udaje się do czytelni.

Savoir-vivre:

 • uczeń w sposób kulturalny i z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • nie stosuje żadnej formy przemocy,
 • nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej,
 • nie zaśmieca korytarzy, sal lekcyjnych i innych miejsc na terenie szkoły,
 • nie biega po korytarzach i klatkach schodowych,
 • wszyscy są zobowiązani do przeciwdziałania wandalizmowi w szkole,
 • uczeń ponosi odpowiedzialność za zniszczone przez siebie mienie szkolne,
 • w szkole nie wolno nosić nakryć głowy.
§10
Nagrody i kary

Nagrody:

 • za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać
 • pochwałę na forum klasy lub szkoły,
 • szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców,
 • uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową,
 • uczeń może także otrzymać nagrodę specjalną szkoły (kryteria przyznania
 • nagród zawarte są w WSO),
 • dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów.

Kary:

 • za zniszczenie i uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę dyscyplinarną a jego rodzice (opiekunowie) odpowiedzialność materialną (finansową). O ile to możliwe, uczeń musi sam usunąć wyrządzoną szkodę.
 • za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne w dzienniku lekcyjnym, zeszycie kontaktowym lub karną pracę społeczną po godzinach lekcyjnych, bądź na tzw. godzinie zerowej rozpoczynającej się o 7.10.
 • za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę lub powołuje komisję wychowawczą,
 • decyzją wychowawcy uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,
 • uczeń ma obowiązek wykonania zleconych prac społecznych na rzecz szkoły.

O stosowaniu nagród i kar decyduje nauczyciel, wychowawca klasy, pedagog lub dyrektor szkoły, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej lub komisji wychowawczej.

§11
Inne ważne ustalenia
 • w czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego i wychodzić na nie jedynie od strony sali gimnastycznej, w przeciwnym przypadku nie wolno opuszczać budynku szkolnego,
 • w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
 • uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora, upoważnionego przez dyrektora szkoły.
 • Uczniowie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego.
 • Posiadacze telefonów komórkowych, MP3 oraz podobnego sprzętu elektronicznego wyłączają go na czas lekcji, w przeciwnym przypadku

  nauczyciel ma prawo skonfiskowania go. Skonfiskowany sprzęt elektroniczny

  zostaje zamknięty w sejfie i może być zwrócony jedynie rodzicowi (opiekunowi)

  ucznia.

 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności na cenne przedmioty osobiste uczniów, w tym sprzęt elektroniczny oraz za okrycia wierzchnie pozostawione poza szatnią.
 • Wejście na salę gimnastyczną możliwe jest tylko w obuwiu sportowym, w korytarzu przed salą gimnastyczną mogą przebywać uczniowie realizujący lekcje w-f.
 • Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.
 • Na terenie całej szkoły oraz w czasie organizowanych przez nią zajęć zakazuje się palenia papierosów w tym tzw. papierosów elektronicznych oraz zażywania środków szkodliwych dla zdrowia (konsekwencje w Satucie Gimnazjum).
 • Rodzice nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, kontaktują się z nauczycielem w wyznaczonym terminie.
 • Niewłaściwy strój lub niezgodny z niniejszym regulaminem wygląd i uwagi o złym zachowaniu uczniów odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Uczeń może być trzykrotnie w ciągu semestru odnotowany w dzienniku bez konsekwencji w ocenie z zachowania. Przekroczenie tego limitu powoduje obniżenie oceny z zachowania.
§12
Przepisy końcowe
 • Każda zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2008 roku.
 • Regulamin powinien być podany do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/regulamin/