Wydrukuj to Strona

Wolontariat

„Wolontariat w każdym przypadku powinien być szkołą życia, zwłaszcza dla ludzi młodych, przyczyniając się do ich wychowania w kulturze solidarności i otwartości, w gotowości do dania daru z siebie”.

Jan Paweł II

Wolontariat jest definiowany przez „Centrum Wolontariatu” jako świadoma i dobrowolna działalność podejmowana na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinne. Według „Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 roku, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie angażuje się w pracę na rzecz osób , organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.

Podejmowana wśród uczniów- wolontariuszy aktywność, wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest również ważna i pożądana, bowiem ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

CELE WOLONTARIATU:

 1. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
 2. Zapoznanie gimnazjalistów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 3. Uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń.
 4. Nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich     jak: cierpliwość, otwartość na ludzi, skupienie na drugim człowieku.
 5. Wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, opowiadanie się za określonymi wartościami.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Chęć robienia czegoś dobrego, pożytecznego.
 8. Nawiązanie nowych znajomości.
 9. Rozwijanie postawy zaangażowania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

CECHY WOLONTARIUSZA:

 • Dużo optymizmu i chęć działania.
 • Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.
 • Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.
 • Odwaga, empatia, otwartość.
 • Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.
 • Kultura  osobista.

SPOSOBY REALIZACJI:

 1. Stała współpraca z Domem Seniora (systematyczne odwiedzanie i wartościowe spędzanie czasu wolnego z seniorami na prelekcjach oraz drobna pomoc w codziennych pracach, osobom mniej sprawnym);
 2. Stała współpraca z Przedszkolem nr 27 (m.in. realizacja akcji „Cały Wrocław czyta”);
 3. Współpraca z Radą Osiedla Biskupin, Sępolno, Dąbie, Bartoszowice ;
 4. Akcja charytatywna na rzecz dzieci z  Wrocławskiego Hospicjum  przy ul. Wiśniowej – zbieranie zakrętek plastikowych;
 5. Zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt;
 6. Współpraca  w różnego rodzaju imprezach o charakterze charytatywnym (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „I TY możesz zostać Św. Mikołajem”,  kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).
 7. Udział okazjonalny w imprezach  wymagających  pomocy wolontariuszy.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Zaktywizowanie uczniów;
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • Rozwijanie indywidualnych pasji i zainteresowań uczniów;
 • Zaspokojenie potrzeb osób i grup objętych opieką wolontariatu;
 • Satysfakcja wolontariuszy;
 • Promocja szkoły w środowisku.

Opiekun Wolotariatu w Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu,
mgr Jan Domagała

Permalink do tego artykułu: http://gimnazjum19.wroclaw.pl/wolontariat/